Uppförandekod för leverantörer, samarbetspartners eller sponsorer till Svenska Handbollslandslaget AB.

 

Svenska Handbollslandslaget AB ansvarar för de kommersiella rättigheterna och arrangemangen för svensk landslagshandboll. Hållbarhet är en viktig del och ska genomsyra våra evenemang och återspeglas i våra kärnvärden fair play, tillgängliga och engagerande. Våra landslag och mästerskap är i världsklass. Att medvetet agera med hållbarhet i fokus i vårt arbete är centralt, och ett korrekt uppförande i våra verksamheter och evenemang är inte endast en strategisk central fråga, utan även verksamhetsmässigt ett avgörande värderingsgrundläggande ställningstagande. Med vår insats vill vi inte bara gå först i ledet inom svensk handboll utan även påverka den internationella spelplanen och långsiktigt medverka till en bättre värld.

Svenska Handbollslandslaget uppförandekod bygger på bolagets värderingar och fokusområden inom hållbarhet, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I syfte att säkerställa ett ansvarsfullt agerande beskriver denna uppförandekod de mest grundläggande kraven som vi ställer på våra leverantörer, samarbetspartners eller sponsorer. Kraven har sin grund i Global Compacts (10) principer (www.unglobalcompact.org).

Svenska Handbollslandslaget har ett långsiktigt perspektiv och strävar efter långsiktiga relationer med medarbetare, besökare, affärspartners och övriga intressenter. Genom koden, med respekt för god affärsetik och sunda affärsmetoder, vill vi bidra till ett hållbart samhälle.

 

Vilka berörs av koden?

Koden riktar sig till alla som är inblandade i våra evenemang, internt som externt. Den riktar sig till leverantörer av produkter, tjänster och arbete samt samarbetspartners, sponsorer och i största möjliga utsträckning även underleverantörer. Vi kräver att alla inblandade i vår verksamhet följer denna kod, och att rutiner och riktlinjer tas fram och verkställs för att säkerställa efterlevnad av denna kod. Vi följer lagar och förordningar

Minimikravet är att våra leverantörer ska stödja och respektera de lagar och regler som gäller för deras verksamhet i de länder där de är verksamma, samt den svenska lagen.

 

Vi strävar efter en socialt hållbar utveckling

 Vi stödjer och respekterar internationella deklarationer och konventioner gällande mänskliga rättigheter. Våra leverantörer ska respektera och verka för mänskliga rättigheter och inte vara delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Vi förbjuder tvångsarbete och alla former av barnarbete. Våra leverantörer ska se till att allt arbete sker frivilligt och ska inte tolerera barnarbete i någon form. Ingen får anställas före det att personen lämnat skolåren, och i alla avseenden ej före 15 års ålder.  Våra leverantörer ska säkerställa att regler rörande unga arbetstagares arbetsvillkor följs, exempelvis skydd mot att utföra arbete som hindra skolgång, arbete som kan vara skadligt samt skiftarbete.

Vi värnar om rätten till en hälsosam, trygg och säker arbetsmiljö. Våra leverantörer ska erbjuda en hälsosam, trygg och säker arbetsmiljö som uppfyller arbetsmiljölagstiftningens krav. Våra leverantörer ska följa de säkerhetsrutiner som är tillämpliga på respektive roller och arbetsområden och vara uppmärksamma på eventuella risker i det dagliga arbetet.

Vi värnar rätten till föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar. Våra leverantörer ska säkerställa alla personers rätt till att vara/eller inte vara fackligt anslutna samt rätt till att förhandla kollektivt.

Vi behandlar varandra med ömsesidig respekt och tillit, och ingen diskriminering får förekomma.  Våra leverantörer ska verka för mångfald och säkerställa att alla behandlas lika oavsett hudfärg, kön, ålder, civilstånd, föräldrastatus, graviditet, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, religion- eller annan trosuppfattning, politisk hemvist, fackföreningstillhörighet, nationalitet, etnisk tillhörighet, socialt ursprung, ursprungsbefolkningsstatus, sjukdom eller funktionsvariation. Trakasserier, kränkningar, bestraffningar eller hot får inte förekomma i någon form.

 

Vi strävar efter en ekologisk hållbar utveckling

 Vi ska beakta miljökonsekvenser och arbeta enligt försiktighetsprincipen (hålla oss inom planetens gränser). Våra leverantörer ska beakta miljökonsekvenser i sina beslut och arbeta i enlighet med försiktighetsprincipen.

 Vi ska ta initiativ till att främja ett större ansvarstagande för miljön och minimera klimatpåverkan från resor och transporter. Våra leverantörer ska i största möjliga mån minimera klimatpåverkan från verksamheten (samtransporter, förnybart bränsle, undvika flyg, resefria möten) och ständigt arbeta för effektivare resursanvändning och minimera avfall.

 

Vi strävar efter en ekonomiskt hållbar utveckling.

Vi fördömer alla former av korruption, mutor och förespråkar god affärsetik. Våra leverantörer ska verka affärsetiskt och ha effektiva arbetssätt för att förebygga alla former av mutor, korruption, penningtvätt samt olagliga handelsbegränsande åtgärder. Dessutom ska alla tillämpliga lagar följas.

 Vi ska undvika situationer där vår trovärdighet kan skadas eller ifrågasättas. Situationer där en individs personliga intressen kan anses vara i konflikt med bolagets intressen bör undvikas och vägledning bör sökas i situationer där osäkerhet kring detta råder.

 

Efterlevnad och hantering av avvikelser

För att bli godkänd som leverantör ska uppförandekoden accepteras vid avtalsskrivning. Genom att signera accepterar leverantören koden och förväntas agera i enlighet med den samt kommunicera till underleverantörer om efterlevnad av koden. Vid förfrågan ska leverantören kunna uppvisa dokument som visar på efterlevnad av koden. Svenska Handbollslandslaget förbehåller sig även rätten att göra revisioner för att försäkra sig om att koden efterlevs. Sådana revisioner kan även genomföras av oberoende tredje part. Bryter leverantören mot koden, ska en handlingsplan med åtgärder tas fram och genomföras, i annat fall avslutas samarbetet.

 

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är tillgänglig för våra medarbetare och externa intressenter och möjliggör rapportering av allvarliga överträdelser av de etiska riktlinjerna i denna kod.

Vi rekommenderar medarbetare att i första hand vända sig till sin närmaste ledare och/eller chef. Om du vill anmäla ett missförhållande kan du göra detta till RF:s visselblåsartjänst (https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet). Vi garanterar att din anmälan hålls anonym om så önskas. Repressalier gentemot anmälaren är förbjudna och anmälaren har alltid rätt till anonymitet.

 

Övriga policydokument

Svensk handbolls policys