INTEGRITETSPOLICY

 

Nedan finner du vår integritetspolicy, som förklarar hur vi behandlar personuppgifter.

1. VILKA VI ÄR

Svenska Handbollslandslaget AB, org.nr 556768-4906, Box 11016, 100 61, Stockholm (“Vi” / ”Oss” / ”Vår”) är angeläget om att värna om Din integritet. Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur Vi kan komma att använda information som Vi samlar in om Dig (”Dig” / ”Du” / ”Din”), hur Du kan instruera Oss om Du föredrar att begränsa användningen av sådan information samt för Oss att informera Dig om de policyer och förfaranden vi har på plats i syfte att respektera Din integritet. En del av nu nämnd information kommer bestå av Dina personuppgifter, med vilket menas all information som Du som enskild individ, direkt eller indirekt, kan identifieras genom (”Personuppgifter”).

Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant för att förstå hur vi hanterar dina personuppgifter.

Genom att besöka eller använda www.handboll.ebiljett.nu samt www.handbollslandslaget.se (”Webbsidan”), eller andra tjänster och system (”Tjänsterna”) som hänvisar till denna integritetspolicy och för vilken Vi har meddelat Dig att Vi samlar in och/eller behandlar dina personuppgifter, bekräftar du att du har läst och förstått denna integritetspolicy i sin helhet.

Webbsidan och Tjänsterna är en del av flertalet webbsidor och tjänster hänförliga till och/eller drivna av Svenska Handbollslandslaget AB samt andra bolag som ägs och/eller drivs av Svenska Handbollförbundet (”Koncernen”)

2. SAMMANFATTNING

När Du köper biljetter till handbollslandskamper eller mästerskap arrangerade av Oss, eller registrerar Dig för något av Våra nyhetsbrev eller någon av Tjänsterna, kommer Vi att använda Dina Personuppgifter för att kunna tillhandahålla den tjänst Du har begärt. Vi kan komma att dela Dina Personuppgifter med någon av Våra event promotors eller sponsorer.

Vi kommer även att använda Dina Personuppgifter för marknadsundersökningar, för att analysera webbsideanvändning och Vår kundbas. Vi kommer att dela Dina Personuppgifter med andra bolag inom Koncernen som också är föremål för denna integritetspolicy.

Följande gäller om Du har lämnat Ditt samtycke:

 – Vi och andra bolag inom Koncernen kommer att använda Dina Personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att skicka information till Dig avseende relaterade produkter och tjänster och som kan vara av intresse för Dig,

– Vi kommer att dela Dina Personuppgifter med andra betrodda tredje parter, exempelvis marknadsförare och sponsorer som Vi jobbar med, i syfte att möjliggöra för dem att använda Dina Personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att skicka information till Dig avseende relaterade produkter och tjänster och som kan vara av intresse för Dig.

Vissa av dessa organisationer kan vara belägna i länder utanför EES. I de fall vi överför Dina Personuppgifter till sådana länder kommer Vi att vidta åtgärder för att tillse att Dina Personuppgifter är tillbörligt skyddade.

När Du använder Webbsidan kan Vi komma att spåra information om hur Du navigerar på Webbsidan och/eller i Tjänsterna, i syfte att analysera och administrera dessa, samt för att överföra Aggregerad Information till Våra annonsörer och sponsorer.

Vi förbehåller Oss rätten att använda Dina Personuppgifter för vissa andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, exempelvis för att tillmötesgå rättsliga beslut eller för att överföra Dina Personuppgifter till en eventuell köpare av Vår verksamhet.

Om Du vill veta mer om insamlandet och användningen av Personuppgifter, vänligen läs resterande delar av denna integritetspolicy.

3. INSAMLANDE AV INFORMATION

3.1 I samband med att du besöker Webbsidan och/eller använder Tjänsterna kommer Vi att samla in Personuppgifter både från dig och från andra källor.

3.2 Personuppgifter som Vi samlar in från dig. Du kan komma att förse oss med Personuppgifter genom att du registrerar dig för Tjänsterna på vår hemsida, eller genom att logga in på vår hemsida med användning av ett tredje parts-konto (såsom Facebook eller Google). De Personuppgifter Du kan komma att förse Oss med inkluderar:

a). Namn,

b). Adress,

c). Telefonnummer,

d). Personnummer,

e). Geo-information,

f). IP-adress,

g). Sök- och transaktionshistorik,

h). E-postadress,

i). Funktion och arbetsgivare (vid ackreditering)

j). Följare på sociala nätverk, och

k). Annan information som du från tid till annan eventuellt lämnar ut till Oss via Webbsidan, tjänsten och/eller systemet.

3.3 Vilken annan information samlar Vi in? Varje gång Du använder Webbsidan eller Tjänsterna som hänvisar till denna integritetspolicy och för vilken Vi har informerat Dig om att Vi samlar in eller behandlar Personuppgifter om dig, kan Vi automatiskt samla in följande information: teknisk information, inklusive IP-adressen som används för att ansluta Din mobila enhet till internet, de efterfrågande filerna, hårdvaruenhetsmodell, operativsystem och plattform.

3.4 Information som Vi erhåller från andra källor. Utöver ovan beskrivna information erhåller Vi även information från andra tredje parter eller sociala media-konton genom vilka du tillträder Webbsidan eller använder Tjänsterna (t.ex. Google, Facebook etc.). Denna information kommer erhållas från den relevanta tredje partens eller sociala mediets tillträdessida när Du loggar in med det kontot och kommer att underkastas Dina integritetsinställningar på den tredje partens eller sociala mediets konto. Den typ av information som Vi erhåller i dessa fall är densamma som angetts ovan under 2 och 3.3. Vi kan komma att kombinera denna information med annan information som Du har överlämnat till andra bolag inom Koncernen eller med demografisk eller annan information från andra källor.

3.5 Vi kommer erhålla information rörande Dig om Du använder någon av de andra webbsidor eller applikationer som Vi driver eller andra tjänster som Vi tillhandahåller. I sådant fall kommer Vi ha informerat Dig i samband med insamlandet av informationen att den kan komma att delas internt och kombinerad med annan information som Vi samlar in genom Webbsidan och/eller Tjänsterna. Vi har ett nära samarbete med tredje parter (inklusive, exempelvis, marknadsföringsnätverk, analys- och sökhistoriksleverantörer) och kan komma att ta emot information om Dig från dessa. Vi kommer i synnerhet ta emot information om Dig från AXS Sweden AB, vilket överför Personuppgifter till Oss när Du köper en biljett från dem till handbollslandskamper och handbollsmästerskap via deras plattform.

3.6 IP-adresser och klickströmsdata. En IP-adress är ett nummer som tilldelas Din enhet närhelst du tillträder internet. När du besöker Vår Webbsida eller använder Tjänsterna, kommer Vi att logga Din IP-adress och ha möjlighet att identifiera Dig från den. Klickströmsdata är information som samlas in av Oss i samband med att Du navigerar på Webbsidan och/eller använder Tjänsterna, exempelvis avseende vilka specifika delar av Webbsidan och/eller Tjänsterna som Du besöker, i vilken ordning det sker, samt under hur lång tid detta pågår. Vi samlar in denna information genom Våra egna system samt Google Analytics och Adobe Analytics.

4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

4.1 Alla Personuppgifter kommer att användas i enlighet med vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning och denna integritetspolicy. Vi, eller tredje parter som i egenskap av personuppgiftsbiträden agerar för Vår räkning, kommer att samla in, använda och lagra Dina Personuppgifter för följande syften:

a). För att behandla Dina registreringar och för ge Dig tillträde till och användning av Webbsidan och Tjänsterna;

b). För att på geografisk basis ringa in erbjudanden, så att du kan ta del av sådana som är tillgängliga i din region;

c). För att i säkerhetssyfte verifiera din identitet;

d). För att kunna förse Dig med information och sådan service som Du efterfrågar av Oss, inklusive Dina prenumerationer av nyhetsbrev och e-post

e). För att behandla Dina transaktioner och utföra leverans av beställningar;

f). För att analysera användningen av Webbsidan och Tjänsterna i syfte att ge Oss möjlighet att utveckla och förbättra dessa, samt för att ge Dig en bättre service, exempelvis genom att visa reklam baserad på Dina intressen, eller för att identifiera innehåll och erbjudanden som är mer troliga att vara relevanta för Dig;

g). För att säkerställa säkerheten på Webbsidan och för Tjänsterna;

h)För att skicka information om produkter och tjänster som kan vara av intresse för Dig. Detta görs dock enbart om Vi på förhand har fått Ditt uttryckliga samtycke;

i). För att kontakta Dig, bland annat rörande administrativa frågor eller förfrågningar från Dig, för att lösa tvister samt för att felsöka problem;

j). För att ge Dig information om handbollslandskamper och handbollsmästerskap, inklusive information som relaterar till varor och tjänster som är tillgängliga i anslutning till dessa handbollslandskamper och handbollsmästerskap.

k). För att förse Koncernen med sådan information i syfte att möjliggöra för dem att se hur handbollslandskamper och handbollsmästerskap besöks/används samt av vem.

4.2 Vi kan komma att spåra information rörande Din navigering på Webbsidan eller i Tjänsterna, i syfte att:

a). analysera användningen av Webbsidan och Tjänsterna;

b). administrera Webbsidan och Tjänsterna;

c). se vilket innehåll som är populärast; och

d). rapportera aggregerad och anonymiserad information till våra annonsörer, event promoters och sponsorer.

Webbsidan och Tjänsterna kan också innehålla s.k. ”web beacons”, d.v.s. elektroniska bilder som används tillsammans med kakor för att sammanställa aggregerad statistik i syfte att analysera hur Webbsidan och Tjänsterna används. Web beacons kan också komma att användas i vissa av våra mail i syfte att ge Oss vetskap om vilka mail och länkar som har öppnats av mottagare.

4.3 Vi kan, på anonymiserad basis, komma att samla in och aggregera information om Dig, tiden Du spenderar på Webbsidan samt hur Du använder densamma, tillsammans med information om andra användare av Webbsidan, i syfte att identifiera trender (”Aggregerad Information”). Vi kan komma att överlämna Aggregerad Information till de tredje parter som framgår nedan, för att ge dem en bättre förståelse för Vår verksamhet och för att ge Dig en bättre service. Aggregerad Information kan inte användas för att identifiera Dig personligen.

4.4 Behandlingen av Dina Personuppgifter i enlighet med vad som framgår av denna integritetspolicy, baseras på någon av följande rättsliga grunder:

a). Behandlingen är nödvändig för att kunna tillhandahålla Webbsidan och Tjänsterna i enlighet med de tillämpliga villkoren i användaravtalet mellan Dig och Oss, eller

b). Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Våra berättigade intressen dels av att tillhandahålla Webbsidan och Tjänsterna, dels av att tillse att den fungerar på ett kommersiellt lämpligt sätt som är anpassat till Din användning och Dina intressen.

c). I vissa fall baseras behandlingen på Ditt uttryckligt angivna samtycke (vilket när som helst kan återtas, i enlighet med nedan).

4.5 I de fall Du har lämnat Ditt samtycke till att Vi utför en viss behandling av Dina Personuppgifter och sedan ångrar Dig, kan Du dra tillbaka samtycket genom att ändra inställningarna på Webbsidan och/eller i Tjänsterna, eller genom att kontakta Oss via de kontaktuppgifter som framgår av avsnitt 13. Om Du drar tillbaka samtycket kommer Vi inom sju (7) dagar upphöra med den behandling som samtycket avsåg, om inte någon av de övriga rättsliga grunderna som anges i 4 ovan är förhanden.

5. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

5.1 Vi kommer att dela Dina Personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

a). Våra anställda, tjänsteleverantörer, underleverantörer och agenter (exempelvis företag som behandlar betalningar för vår räkning), i syfte att: (i) Administrera Ditt konto samt de produkter och tjänster Du erhåller från Oss nu eller i framtiden; och/eller (ii) tillhandahålla de varor och tjänster som Du enligt avtal har rätt att erhålla från Oss; och

b). Analysleverantörer som hjälper Oss med utveckling och optimering av Webbsidan och/eller Tjänsterna.

5.2 Samtliga tredje parter med vilka Vi delar Dina Personuppgifter är både genom lag och avtal begränsade i sin möjlighet att använda Dina Personuppgifter för något annat syfte än att utföra tjänster åt Oss. Vi kommer alltid säkerställa att samtliga tredje parter som Vi lämnar ut Dina personuppgifter till är föremål för integritets- och säkerhetsförpliktelser som är förenliga med denna integritetspolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning.

5.3 Vi kommer också lämna ut Dina Personuppgifter till tredje parter i följande fall:

a). Om Vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgång, kan Vi komma att lämna ut Dina Personuppgifter till den potentiella köparen eller säljaren av denna verksamhet eller tillgång;

b). Om Vi, eller en väsentlig del av Våra tillgångar, förvärvas av en tredje part kommer de Personuppgifter Vi innehar att ingå i förvärvet;

c). Om Vi har en rättslig skyldighet att lämna ut Personuppgifterna på grund av tvingande lagstiftning, domstolsbeslut eller beslut av annan myndighet.

d). För att genomdriva eller tillämpa Våra allmänna villkor eller något annat avtal eller för att bemöta anspråk som riktas mot Oss, för att försvara Våra eller tredje parts rättigheter, eller för att skydda säkerheten hos enskilda eller för att förhindra illegal verksamhet. Detta kan komma att inkludera utbyte av information med andra organisationer för att förebygga bedrägeri och för att reducera kreditrisker.

6. VALBARA OCH FRAMTIDA TJÄNSTER

6.1 För eventuella andra framtida tjänster kan den typ av information vi behöver samla in skilja sig åt beroende på vilken eller vilka tjänster Du väljer att ansluta Dig till.

Information om vilken information Vi samlar in för respektive tjänst samt hur Vi kan komma att använda den kommer att specificeras i en uppdaterad integritetspolicy. Denna användning går utöver vad som anges i avsnitt 4 och 5.

7. LAGRINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER

7.1 Vi lagrar Dina personuppgifter så länge Du använder Webbsidan eller Tjänsterna som Vi tillhandahåller Dig och till vilka Dina Personuppgifter är relevanta och nödvändiga, samt i enlighet med vad som krävs för att efterleva tillämplig lagstiftning. Dina Personuppgifter sparas av Oss under följande tidsperioder:

a). Kund: Om Du registrerat Dig som kund hos Oss sparas Dina personuppgifter tills dess att Du avregistrerar Dig, eller t.o.m. 24 månader efter den aktivitet ditt senaste köp är kopplat till avslutats. Detta gäller inte om Vi behöver spara Dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

b). Prenumerant: Om Du registrerat Dig som prenumerant av nyhetsbrev, deltagande i tävling, utlottning etc. sparas Dina personuppgifter tills dess att Du avregistrerar Dig. Detta gäller inte om Vi behöver spara Dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan. Du avregistrerar dig via länken i slutet av mailutskicken.

c). Fullgörelse av avtal: Personuppgifter som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster sparas så länge som krävs för att Vi eller Våra samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med Dig. Se allmänna köpevillkor för biljetter och andra produkter på https://handboll.ebiljett.nu/Home/PurchaseAgreement

d). Rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

e). Samtycke: I de fall Vi behandlar Dina personuppgifter med stöd av Ditt samtycke sparar Vi endast Dina personuppgifter så länge Vi har Ditt samtycke till det.

8. ÖVERFÖRING AV INFORMATION

8.1 Dina Personuppgifter kan komma att överföras till, och lagras i, länder utanför EU/EES.

8.2 I synnerhet kan Dina Personuppgifter komma att behandlas av personal som är verksam i länder utanför EU/EES och som arbetar för Oss, av andra företag i vår Koncern eller av personuppgiftsbiträden. Dessa entiteter kan bland annat arbeta med tillhandahållandet av Webbsidan och Tjänsterna, behandling av transaktioner och/eller tillhandahållandet av supportfunktioner.

8.3 Dataskyddslagstiftningarna i vissa av de länder som åsyftas i 1, och som Dina Personuppgifter kan komma att behandlas i, ger inte ett lika starkt skydd för Din integritet som de som gäller i Sverige. När så är fallet kommer Vi vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att Dina Personuppgifter är vederbörligen skyddade och att de enbart behandlas i linje med denna integritetspolicy. För mer information om vilka säkerhetsåtgärder Vi vidtar i detta avseende, vänligen kontakta oss på [email protected].

8.4 Genom att förse Oss med Dina Personuppgifter bekräftar Du att ovannämnd överföring, lagring och behandling kan komma att ske.

9. DINA RÄTTIGHETER

9.1 Du kan när som helst kontakta Oss på [email protected] för att begära att Vi:

a). uppdaterar Dina Personuppgifter i den mån de är utdaterade eller inkorrekta;

b). raderar någon eller några av Dina Personuppgifter;

c). begränsar vår behandling av Dina Personuppgifter;

d). tillhandahåller Dina personuppgifter till en tredje part;

e). överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format; eller

f). tillhandahåller ett registerutdrag över samtliga Personuppgifter Vi behandlar avseende Dig.

9.2 Din begäran enligt 1 måste innehålla Ditt namn, e-postadress och postadress och Vi kan komma att begära bevis på Din identitet. Vänligen observera att Vi kan behöva upp till sju arbetsdagar för att behandla din begäran.

9.3 Utan att begränsa det ovannämnda har Du rätt att begära att Vi inte behandlar Dina Personuppgifter för marknadsföringssyften. Vi kommer, innan insamlandet av Dina Personuppgifter, att informera Dig om Vi avser att använda Dina Personuppgifter för sådana syften, eller om Vi avser att lämna ut Dina Personuppgifter till någon tredje part för sådana syften. Du kan utöva din rätt att förhindra nu nämnd behandling genom att när som helst kontakta Oss på [email protected].

9.4 Om Du tidigare har lämnat Ditt samtycke till att Vi använder Dina personuppgifter i marknadsföringssyfte kan Du välja att avsluta mottagandet av marknadsföringskommunikation som Vi från tid till annan skickar till Dig genom att följa avanmälningsinstruktionerna som framgår av kommunikationen. Du kan även avanmäla Dig från mottagandet av marknadsföring genom att när som helst kontakta Oss på [email protected].

10.  HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar branschstandardinsatser för att skydda Dina Personuppgifter. All information som Vi samlar in lagras på en säkrad server. Vänligen observera att internet emellertid inte är ett helt säkert medium, varför överföring av information via internet alltid innehåller ett visst mått av risk, trots att Vi vidtar varje rimlig åtgärd i syfte att skydda Dina Personuppgifter. Vi kan därför inte garantera säkerheten för den information Du tillhandahåller Oss via Webbsidan. Så snart Vi har mottagit informationen kommer Vi använda strikta förhållningssätt och säkerhetsfunktioner för att motverka obehörig åtkomst.

I de fall Vi har försett Dig med, alternativt att Du själv har valt, ett lösenord som möjliggör för Dig att kontrollera åtkomst till Webbsidan och/eller Tjänsterna, är Du ansvarig för att hålla lösenordet hemligt. Vi råder Dig att inte dela Ditt lösenord med någon.

11. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Webbsidan och Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbsidor och/eller applikationer, tillhörande exempelvis annonsörer, sponsorer och partners. Vi är emellertid enbart ansvariga för integritetsfrågor och säkerhet avseende Webbsidan och Tjänsterna. Vi är således inte ansvariga för integritetspolicyer, innehåll eller säkerhet på några av de länkade webbsidorna och/eller applikationerna. Vi rekommenderar att Du tar del av integritets- och säkerhetspolicyerna på respektive webbsida och/eller applikation som Du besöker via Webbsidan och/eller Tjänsterna. För mer information om webbsidor tillhörande tredje part, vänligen se våra allmänna villkor på https://handbollslandslaget.se/anvandarvillkor/

12. MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan vidta ändringar i denna integritetspolicy. Alla sådana ändringar kommer att meddelas via www.handbollslandslaget.se för att hålla Dig uppdaterad om insamlandet och behandlingen av Personuppgifter. Vi uppmanar dock användare att vara ansvarsfulla rörande deras integritet och rekommenderar därför att Du kontinuerligt går igenom denna integritetspolicy i syfte att hålla Dig uppdaterad om vår senaste policy, samt för att, om nödvändigt, uppdatera Dina preferenser. Ditt fortsatta användande av Webbsidan och/eller Tjänsterna ska konstituera Ditt accepterande av uppdateringar i integritetspolicyn.

13. KONTAKTA OSS

För det fall Du har några kommentarer eller frågor rörande denna integritetspolicy, driften av Webbsidan och/eller Tjänsterna, alternativt Dina egna förehavanden avseende Webbsidan och/eller Tjänsterna, vänligen kontakta Oss på [email protected].

Om Du befinner Dig i EES-regionen kan Du även rikta klagomål till relevant tillsynsmyndighet i det land Du är baserad. I Sverige är relevant tillsynsmyndighet Datainspektionen. Dessutom kan Du rikta anspråk mot Oss vid allmän domstol, om Du anser att Dina rättigheter har blivit kränkta.